...privacyverklaring

Inleiding:


Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Marc Pluim Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.


De AVG schrijft voor dat Marc Pluim Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Marc Pluim Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.Verantwoordelijke:


De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

M. E. Pluim

Emmastraat 53-55, 6881 SR Velp

www.marcpluimfotografie.nl

info@marcpluimfotografie.nl

KvK: 090 663 61Persoonsgegevens die worden verwerkt:


Marc Pluim Fotografie verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:

• Achternaam

• Voornamen

• Adres

• Telefoonnummer

• E-mailadresVerwerkingsgrond:


Marc Pluim Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

• de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Marc Pluim Fotografie met betrokkene heeft gesloten;

• Marc Pluim Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen

• een gerechtvaardigd belang van Marc Pluim Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de

  producten en diensten van Marc Pluim Fotografie aan betrokkene.Verwerkingsdoel:


De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

• Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

• Facturatie

• Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

• Informatie over wijzigen producten en diensten

• Telefonisch contact, e-mailcontact over vastgelegde en/of lopende werkzaamheden

• Uitvoering wettelijke verplichtingenDelen van persoonsgegevens met derden:


Marc Pluim Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Marc Pluim Fotografie gebruikt geen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame.Bewaarduur van persoonsgegevens:


Marc Pluim Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

• Wettelijke grondslag: Marc Pluim Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

• Telefonisch contact: twee jaar.


De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar

persoonsgegevens door middel van telefoon of e-mail. Marc Pluim Fotografie zal de gegevens van

betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.Gebruik van cookies op website:


Marc Pluim Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.Beveiliging van door Marc Pluim Fotografie vastgelegde persoonsgegevens:


Marc Pluim Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marc Pluim Fotografie.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Marc Pluim Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken.

Marc Pluim Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Marc Pluim Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht:


U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Marc Pluim Fotografie via info@marcpluimfotografie.nlIntrekken toestemming:


U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Marc Pluim Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.Terug naar boven: klik hier
© Dupho, april 2018